Vaše osobné údaje chránime

Stránka zásad ochrany osobných údajov. Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby.

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING, je riadiacou spoločnosťou na území Slovenskej republiky. Spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov. Prevádzkovateľ osobných údajov zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie.

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania

 • Účtovná agenda, spracovanie účtovných dokladov
  Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  Zákon 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov
 • Súdne spory a priestupkové konania
  Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znp.
  Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znp.
  Zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch
  Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znp.
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
  Bezpečnosť, ochrana majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality
 • Vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti
  Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 • Kniha návštev
  Evidovanie vstupov do priestorov, bezpečnosť a ochrana majetku a zdravia
 • Zmluvy a objednávky od fyzických osôb
  Poskytovanie služieb zákazníkom v rámci zmluvných vzťahov
 • Zmluvy s dodávateľmi prác a služieb
  Plnenie povinností zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona o BOZP
 • Uchádzači o zamestnanie
  Evidencia osobných údajov v databáze uchádzačov na základe súhlasu dotknutej osoby
 • Reklamácie
  V rámci zmluvných vzťahov
 • Podnety od fyzických osôb
  Zabezpečenie skvalitnenia výkonu služieb na základe súhlasu dotknutých osôb
 • Správa doručenej a odoslanej pošty
  Zákon č. 395/2002 Z.z. v znp. o archívoch a registratúrach
 • Marketingové činnosti
  Vykonávanie činností so súhlasom dotknutej osoby

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä orgánom verejnej a štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, iným orgánom verejnej moci, auditorom vykonávajúcim audit zo zákona alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov.

Osobné údaje sú poskytované len v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu.

Prenos údajov do tretích krajín

Neuskutočňuje sa prenos do tretích krajín ani sa o takomto prenose neuvažuje.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu, podľa osobitných predpisov a v súlade s registratúrnym plánom v rámci zákona č. 395/2002 Z.z. v znp. o archívoch a registratúrach, po dobu udelenia v súhlase, resp. po dobu premlčacích lehôt.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15), (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Toto informačné memorandum je platné od 24.05.2018