Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť z hľadiska možností a množstva ponúkaných služieb, na ukážku uvádzame základný prehľad, ktorý je možné dopracovať v závislosti na požiadavke od klienta.

 

Školenia realizované naším lektorom:

bezpečnostno-technické služby:

- v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujeme:

• spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov
• vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP (vstupné a periodické školenia jednotlivých úrovní zamestnancov organizačnej štruktúry)
• poradenská činnosť v oblasti BOZP
• poskytovanie odborných konzultácií v oblasti BOZP a vyhradených technických zariadení
• spracovávanie plánov školení, plánov odborných prehliadok a skúšok
• vykonávanie spoločných previerok pracovísk pre oblasť bezpečnosti práce
• zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov (poradenstvo pri spracovávaní záznamu, šetrenie, odborná pomoc pri oznamovaní a odškodňovaní pracovného úrazu)
• hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 f) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
• spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP
• komplexná kontrola BOZP, organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov BOZP
• telefonické a e-mailové konzultácie

 

služby technika požiarnej ochrany

- v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi poskytujeme:

• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
• vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok (vstupné a periodické školenie)
• vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

 

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 

civilná ochrana (CO)

 

služby technika požiarnej ochrany

- v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi poskytujeme:

• poradenstvo v oblasti CO
• príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie CO
• spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO zamestnávateľa
• príprava zamestnancov na seba ochranu a vzájomnú pomoc

 

Revízie elektrických zariadení

- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov
- vystavenie Správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
- v prípade dohody poskytnutie tzv. komplexných služieb – odstránenie prípadných zistených nedostatkov
- možnosť výkonu mimo pracovné dni – nedôjde k narušeniu v čase prevádzky
- služby a odbornú pomoc ponúkame v nasledujúcich oblastiach odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení:

V objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (trieda A) bez obmedzenie napätia:
• elektrické inštalácie výrobných hál
• kancelárskych priestorov
• obytných budov
• elektrických NN a VN rozvodní
• priestorov pre lekárske účely
• výmenníkových staníc
• akumulátorovní
• elektrických častí žeriavov a zdvíhadiel
• pracovných strojov
• ručné náradie
• elektrické spotrebiče
• bleskozvody

 

V objektoch s nebezpečenstvom výbuchu (trieda B) bez obmedzenia napätia:
• regulačné stanice plynu
• lakovne
• striekacie boxy
• plynové kotle
• čerpacie stanice
• a iné vrátane bleskozvodov

 

- odstránenie zistených nedostatkov po vykonaných revíziách
- poradenská a konzultačná činnosť (v oblasti úspor elektrickej energie, znižovania nákladov, bezpečnosti práce pri obsluhe elektrických zariadení, strojov a i.)
- manažérstvo, cenové ponuky a kalkulácie:

• vypracovanie cenových ponúk a kalkulácií elektrických zariadení
• vypracovanie protokolu prostredia a vonkajšie vplyvy

- v zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Z. z. ÚP SR ponúkame:

• východiskové a pravidelné Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení; Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6-61
• revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
• revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky počas ich používania v zmysle STN 33 1610
• revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1

- práce sú vykonávané podľa nasledovného postupu:

• rozvodné zariadenia
• rozvodne nízkeho napätia
• elektrická inštalácia
• elektrické spotrebiče
• bleskozvody

Pravidelnosť vykonávania odborných prehliadok a skúšok je daná príslušnými technickými normami (STN).

revízie plynových zariadení – ponúkame:

- Odborné prehliadky a skúšky
- Tlakové skúšky a meranie emisií plynových zariadení
- Vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom
- Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu:

• Af - znižovanie tlaku plynu
• Ag1 - rozvod plynov
• Ag2 - plynovody z nekovových materiálov
• Ag3 - acetylénovody
• Ah - spotreba plynov spaľovaním
• Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
• Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MP a vrátane
• Bg2 - prípojky z nekovových materiálov
• Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa
• Bh1 - spotreba plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
• Bh2 - spotreba plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

- Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

• Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda
• Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda
• Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda
• Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda
• Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda
• Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda
• Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda
• Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
• Bezpečnostné zariadenia: Be1 – zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

- Školenia:

• Obsluha plynových zariadení do 100 kW
• Obsluha tlakových nádob
• Pracovníkov na montážne práce PZ

- Spracovanie dokumentácie:

• Revízne knihy plynových zariadení
• Prevádzkové predpisy
• Vypracovanie Harmonogramu VTZ na min. 3-ročné obdobie
• Vypracovanie prevádzkového denníka

revízie kotlov a tlakových nádob

- Výkon odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob stabilných
- Výkon periodických odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob na dopravu plynov
- Výkon odborných prehliadok a skúšok parných a kvapalinových kotlov
- Výkon odborných prehliadok nízkotlakových kotolní

o revízie zdvíhacích zariadení – odborné skúšky a prehliadky

- Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 (718/2002) Z. z. § 8, § 12
- SKUPINA A:

• Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov
• Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m

- SKUPINA B:

• Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane
• Žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane
• Zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
• Zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená
• Vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien
• Zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích skupiny A a skupiny B

- Bezplatné poradenstvo vo zdvíhadlovej doprave
- Sprievodná technická dokumentácia – § 7 vyhl. č. 718/2002 Z. z.:

• Vedenie evidencie vyhradených technických zariadení - § 8 písmeno d) vyhl. č. 718/2002 Z. z.
• Vypracovanie prevádzkových smerníc a predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia - § 8 písmeno e) vyhl. č. 718/2002 Z. z.
• Vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok podľa prílohy č. 6 a č. 7 vyhl. č. 718/2002 Z. z.
• Všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia

revízie komínov

- V zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z. z. (§ 20 – povinnosti pri stavbe, prevádzke komínových telies)
- Kontrola a čistenie komínov (dymovodov)
- Revízie a kolaudácie komínov
- Odborné preskúšanie komínov
- Meranie spalín
- Poradenstvo

Poskytované služby Vás zaujmú svojou cenou, ktorá je garantovaná dohodu podľa množstva práce pri poskytovaní služieb, charakteru činnosti spoločnosti (prevádzky), počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

 
Vzdelávacie a tréningové aktivity Vzdelávacie a tréningové aktivity PhDr. Peter Ďurný, Consulting Vám s radosťou predstavuje v skratke svoju ponuku vzdelávacích a tréningových aktivít. Hlavným cieľom týchto a...
Multimediálne výukové programy. Multimediálne výukové programy.   Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DV...
Diagnostické, analytické a poradenské služby Diagnostické, analytické a poradenské služby Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bo...
Školenia vyplývajúce zo zákonov Školenia vyplývajúce zo zákonov Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť...
Publikácie a metodické materiály Publikácie a metodické materiály               Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú č...
Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručnost...