Meranie a zvládanie stresu je novým a uceleným vzdelávacím produktom našej spoločnosti, ktorý je založený na iných princípoch ako bežné vzdelávacie kurzy z oblasti antistresových programov.

Metóda biofeedback harmonizuje činnosť vegetatívnej nervovej sústavy a predstavuje rýchly a účinný spôsob vnútornej harmonizácie a zvyšovania psychického výkonu

Produkt sa skladá z časti so zameraním na použitie techník v práci a bežnom živote a to pomocou zvyšovania koncentrácie pozornosti pomocou tréningu mozgových vĺn, zvládanie stresu pomocou relaxácie a riadeného dýchania.
Počas kurzu sú účastníci formou skupinovej diskusie motivovaní riešiť aktuálne pracovné a výkonnostné problémy. Diskusia je zameraná na podporu pozitívneho, aktívneho prístupu a na korekciu negatívnych postojov.

Obsahové zameranie je dané do ucelených blokov:

Prvý blok je vykonávaný za pomoci prístrojovej metódy biofeedback, pri ktorej ide o meranie srdcovej frekvencie, meranie kožného odporu, teploty kože, pulznej frekvencie, meranie prietoku krvi v periférii a EEG záznam. Pomocou týchto postupov môžeme harmonizovať činnosť vegetatívnej nervovej sústavy, dosiahnuť psychické vyrovnanie a zvyšovanie psychického výkonu počas pracovného procesu.

HRV /kardiorespiračný biofeedback/

Jedná sa o prístrojovú metodiku, ktorá umožňuje znížiť stresovú odpoveď a zvýšiť výkon. Je to tréningový systém, vytvorený na základe dlhoročných výskumov stresu a optimálnej výkonnosti. Objektívne monitoruje rytmus srdca a zisťuje, či sa jedinec nachádza v optimálnom stave. Po tréningu sa trénovaný dokáže dostať do požadovaného stavu aj v situáciách, ktoré predtým spôsobovali stres a odčerpávali jeho energiu a výkonnosť. Tréning variability srdcovej frekvencie zlepšuje emočnú pohodu, zvyšuje jasnosť mysle, intuíciu a tvorivosť. Používa sa na zvýšenie výkonnosti v športe, u študentov a výkonných pracovníkov.

V tejto časti je tréning rozdelený do dvoch blokov:

A.) STAV FYZIOLOGICKEJ PRIPRAVENOSTI

V tejto časti vzdelávacieho projektu budú účastníci trénovať a zefektívňovať úroveň svojich fyziologických funkcií so zameraním na zvyšovanie koncentrácie pozornosti, zvládanie stresových reakcií, odbúravania únavy a negatívneho vplyvu monotónie. Jednotlivé fyziologické funkcie budú merané u každého jednotlivca s odporúčaniami a trénovaním postupov na dosahovanie lepších individuálnych pracovných výkonov.

Budú trénovať tieto mentálne stavy:

1. Relaxovaný stav
2. Bdelý, pripravený stav

B.) STAV DUŠEVNEJ PRIPRAVENOSTI

V tejto časti výukového programu bude tréning zameraný na zvyšovanie úrovne mentálnych schopnosti i celkovej duševnej pripravenosti. Tréningový postup bude kombinovaný formou individualizovaných meraní prístrojovou technikou, praktickým nácvikom metód zvládania negatívnych podnetov s rozborom najčastejšie sa vyskytujúcich situácii v pracovnom procese.

Budú trénovať tieto mentálne stavy:

3. Stav kľudu
4. Stav keď sme si vedomí toho, čo sa deje
5. Stav rýchlej reakcie

Druhý blok je zameraný na analýzu stresových situácií a rôzne formy ich zvládania. Formálne i obsahové členenie tréningu je prispôsobené overeným a efektívnym postupom práce v tréningovom procese. Jednotlivé formy sebapoznávania a tréningu sú prispôsobené konkrétnym účastníkom a ich problémom. Rovnako je tréning zameraný i na posilňovanie skupinovej kohézie a spolupráce jednotlivých účastníkov zaradených do skupiny. V priebehu prvého tréningového bloku si účastníci vyskúšajú viacero typov relaxačných techník a budú trénovať relaxačný postup použiteľný v konkrétnom živote účastníkov ihneď po ukončení tréningového bloku.

Účastníci vzdelávacieho tréningu obdržia publikáciu s relaxačným CD ako aj multimediálnym výukovým programom s obsahom, ktorý je zameraný najmä na:

1. Analýzu najčastejších príčin stresu
2. Stres a zdravotný stav
3. Stres a psychický stav
4. Stres a rodinná i sociálna klíma
5. Zisťovanie a meranie prejavov stresu
6. Laický spôsob zvládania stresu - čo môžeme urobiť bežne?
7. Manažérske spôsoby zvládania stresu - čo môžeme urobiť v práci ?
8. Využívanie cielených telesných cvikov pri zvládaní dôsledkov stresu
9. Psychologické aktivity pri zvládaní stresu

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám ich poskytneme!

 
Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie je cielená metóda zameraná na modelovanie konkrétnych pracovných problémov vy...
Čo je to CWE Čo je to CWE CWE – je novou formou vzdelávania využívajúceho  moderné technológie vo výučbe. CWE obsahuje všetky kľúčové oblasti bežného vzdelávania, p...
Blended learning Blended learning Blended learning je formou vzdelávania, ktoré je založené na kombinácii e-learningu a klasického vzdelávania. Keďže spoločnosť PhDr. Peter Ď...
Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu je novým a uceleným vzdelávacím produktom našej spoločnosti, ktorý je založený na iných princípoch ako bežné vz...
Aplikácia Aplikácia Keďže doba letí míľovými krokmi, tak aj naša spoločnosť sa snaží toto tempu stíhať a vytvárať nové produkty pre našich klientov ako aj ...
Návod na obsluhu Návod na obsluhu 1 Po kliknutí na link, ktorý sa nachádza v e-mail pozvánke sa dostanete na nasledujúcu webovú stránku. Tu zadáte svoje meno a priezvisko ...